Ubytovací pravidla

 

Před samotným objednáním ubytování je nutné, aby se každý ze zájemců seznámil, respektoval, souhlasil s těmito pravidly a zasláním závazné objednávky toto seznámení stvrdil.

 • Pronajímatel poskytuje své ubytovací služby všem zájemcům, pokud to naše kapacitní možnosti dovolují. Lesní správa Křivoklát má v případě naléhavých interních potřeb právo navrhnout změnu termínu nebo objektu, popřípadě rezervaci zrušit.
 • Postup objednávání: Zaměstnanci LČR mohou rezervovat pobyt přednostně a v dostatečném předstihu do konce ledna roku, kdy pobyt bude uskutečněn. Od 1. 2. probíhajícího roku bude možné přijímat objednávky na pobyt téhož roku i od ostatních (cizích) zájemců.
 • Smluvní vztah mezi zájemcem a pronajímatelem vznikne na základě písemné nebo elektronické objednávky, která je vždy potvrzená provozovatelem. Tiskopis objednávky zájemce obdrží na základě telefonické nebo elektronické rezervace. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) odpovídá osoba, která objednávku podala. Po obdržení objednávky bude vypočítán rezervační poplatek. Objednávka je závazná, až po jeho zaplacení.
 • V ubytovacím zařízení je možné se ubytovat pouze po řádném přihlášení a evidenci v ubytovací knize. Za tímto účelem zákazník předloží po příjezdu občanský průkaz nebo cestovní pas. O případných hostech ubytovaných informujte správce ubytovacího zařízení.
  Rezervace celého objektu je možná pouze po uhrazení 75% obsazenosti dle délky pobytu ve výši plné ceny.
 • Lovecká chata Emilovna na pořádání hromadných akcí bude poskytnuta pouze pro akce pořádané podnikem LČR, s. p. a jeho zaměstnancům. V těchto případech je cena pronájmu objektu SMLUVNÍ.
 • Hájovna Branovská vrata dle pravidel objednávání.
 • Cena za ubytování se řídí podle platného ceníku, úhrada se provádí při zahájení pobytu. Provozovatel poskytuje slevy (dle platného ceníku), pokud jsou nahlášeny při úhradě. Po oboustranném podpisu objednávky bude zájemci předepsán rezervační poplatek ve výši 50 % z ceny pobytu, který je splatný do 20 dnů. Při uskutečnění pobytu dle objednávky, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši. V ostatních případech bude jeho vrácení kráceno dle skutečnosti.
  Vrácení rezervačního poplatku v plné výši je možné pouze v případě zrušení objednávky nejpozději do 30 dnů před nástupem. Z mimořádně závažných důvodů lze individuálně projednat vrácení rezervačního poplatku.
 • Při ubytování v areálu Emilovna obdrží host povolení ke vjezdu na auto. V průběhu pobytu je povinností mít povolení na viditelném místě a při ukončení pobytu toto odevzdat. V areálu Emilovny je přísný zákaz stanování.
 • Parkování osobních vozidel je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 • V objektech areálu Emilovna není povolen pobyt psů. V ostatních objektech pouze po domluvě!!!
  Psi a jiná zvířata mohou být pouze v prostorách k tomu určeným. Jejich pobyt v ubytovacím zařízení pouze s výslovným souhlasem správce daného zařízení. Zvířata nesmějí používat lůžka ani koupelny.  K jejich krmení se nesmí používat vybavení kuchyněk. Doprovod zvířete odpovídá za případné škody.
 • V případě zjištění poškození nebo hrubé znečištění zařízení objektu, bude účtována plná pořizovací hodnota zařízení.
 • Přistýlku lze využít v případě obsazení pevných lůžek.
 • Ubytovaný je povinen přidělenou místnost /objekt uzamykat a své osobní věci chránit před ztrátou, odcizením, či zničením. Za způsobené škody na osobním majetku nezodpovídáme.
 • Je NUTNÉ dodržovat časy nástupu a vyklizení pokojů dle objednávky!!! Pokud nebudou pokoje včas vyklizeny, bude účtována plná cena jednoho dne pobytu navíc.
 • Povinností uživatele je po sobě řádně umýt kuchyňské zařízení a vybavení a uložit ho na své místo. Očistit a vypnout všechny elektrické spotřebiče mimo chladničky. Uzavřít okna v celém objektu. Vynést odpadky.
 • Odpadky je žádoucí odnášet do nádob k tomu určeným. Nádoby na papír, plasty, sklo (Areál Emilovna) a směsný komunální odpad jsou vedle ubytovacího zařízení.
 • Přinášení a používání zdraví škodlivých látek, chemikálií, výbušnin apod. do objektu je zakázáno.
 • Úklid pokojů a společných prostor se provádí po ukončení pobytu.
 • Prosíme Vás o přiměřené užívání ubytovacích prostor, kuchyňky a ostatního zařízení. Dodržujte noční klid v časovém rozmezí 22 hod.- 6 hod. Používejte domácí obuv v prostorách pokojů.
 • V celém objektu je přísný zákaz kouření.
 • Přemisťování a stěhování vybavení a nábytku je zakázáno. Neprovádějte opravy a jakékoliv úpravy v ubytovacím zařízení. Zjištěné závady nahlaste správcové objektu.
 • Za bezpečnost dětí odpovídají rodiče, popřípadě doprovázející osoba.
 • S případnými připomínkami a přáními se na nás můžete kdykoliv s důvěrou obrátit.
V případě nutnosti lze volat na telefonní čísla:
Lesní správa Křivoklát   956 180 111
Areál Emilovny (AP, LCH, INSP) Lucie Pechová 313 559 061, 725 257 578
Hájovna Branovská vrata Martina Šímová 725 257 522
IVS Křivoklát Martina Šímová 725 257 522
Ke stažení:
Příjemný pobyt Vám přejí zaměstnanci LČR s.p., LS Křivoklát!