Lesnický park Křivoklátsko

 

Křivoklátsko – 1. lesnický park na území České republiky byl vyhlášen 13. května 2010 a v tomto pojetí zřejmě i první v Evropě.

Impulsem k tomuto projektu byla snaha křivoklátských lesníků zachovat vysoké přírodní hodnoty tohoto rozlehlého lesního ekosystému a současně zachovat a dál rozvíjet tradici křivoklátského lesnictví jako kulturního dědictví našeho národa. Křivoklátské lesnictví vychází z odkazu našich předků, kteří za několik století své činnosti založili pro naši i budoucí generace jedny z nejkrásnějších lesních porostů v České republice. A to jak z pohledu druhové pestrosti, věkové rozrůzněnosti, stability, tak i trvalé ekonomické efektivnosti.

Lesnický park vznikl vůlí vlastníků a správců lesů hospodařit dobrovolně na svých majetcích trvale udržitelným a přírodě bližším způsobem bez zbytečných zásahů státu a bez nároků na další výdaje ze státního rozpočtu. Lesnický park Křivoklátsko je tak v duchu svého hesla „území pro přírodu i pro lidi“ nesmírně vstřícným krokem pro všechny aktivity, které se podílejí na využívání tohoto krajinného celku.

Lesnický park respektuje i všechny kategorie chráněných území, které byly na jeho území v minulosti zřízeny a nabízí spolupráci orgánům ochrany přírody v péči o tato přírodně cenná území. Trvale udržitelné hospodaření podle standardů lesnického parku tak garantuje zachování lesních ekosystémů osvědčenými lesnickým postupy bez rizika radikálních zvratů a hrozby velkoplošného zhroucení.

Lesnický park Křivoklátsko se tak stal vzorovým demonstračním objektem lesního hospodaření na poli výzkumu, monitoringu, výchovy, vzdělávání, propagace lesnictví i v oblasti vlastní péče o lesní ekosystémy. Současně zůstává otevřený široké veřejnosti pro všechny k lesu a přírodě šetrné aktivity i při zachování produkčních schopností křivoklátských lesů.

Fotogalerie

Lesy

Letecké snímky

Panoramata